Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Poskytovanie predplatného periodík.

Obsah :

 1. Základné ustanovenia
 2. Základné pojmy
 3. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
 4. Platobné podmienky
 5. Dodacie podmienky
 6. Reklamácia
 7. Práva a povinnosti zúčastnených strán
 8. Ochrana osobných údajov
 9. Záverečné ustanovenia

 

 1.  Základné ustanovenia
  • Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodno-právny vzťah medzi predplatiteľom a poskytovateľom predplatného a doručovania periodickej tlače, a to prostredníctvom  Slovenskej pošty a.s. a kuriérskej služby GLS.
 1. Základné pojmy

2.1. Vydavateľom je inštitúcia alebo redakcia zabezpečujúca vydávanie periodík. Poskytovateľ služby predplatného je ARES, spol. s r.o., sídlo: Športová 5, 831 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 6237/B, IČO: 31363822. Predplatiteľom je súkromná osoba, fyzická alebo právnická osoba, ktorá si  z ponuky www.distribuciacasopisov.sk, prostredníctvom spoločnosti ARES, spol. s r.o. objedná a zaplatí za periodickú tlač.Periodickou tlačou sa rozumie slovenský alebo zahraničný – český časopis v ponuke spoločnosti ARES, spol. s r.o. na stránke www.distribuciacasopisov.sk.

2.2. Doručovateľom je zamestnanec Slovenskej pošty a.s. alebo kuriérskej služby GLS , ktorý je poverený doručovaním periodickej tlače, a to priamo do poštovej schránky predplatiteľa. Doručovateľskou sieťou sa myslí celé územie Slovenskej republiky. Doručovaním sa rozumie služba doručovania periodickej tlače počas celého predplatiteľského obdobia a na miesto doručovacej adresy. Túto službu si predplatiteľ neplatí. Miestom doručovania je domová listová schránka, ktorá je označená presnou adresou pre doručovanie zaplateného periodika, respektíve iné miesto ako P.O.Box určený predplatiteľom.

2.3. Predplatným sa myslí služba, ktorá je objednaná a zaplatená vopred, a to za periodickú tlač na dané vopred známe predplatiteľské obdobie. Cenu tejto služby za periodiká určuje predpis predplatného pre každý titul jednotlivo. Do tejto ceny je zahrnuté obdobie, na ktoré je tento predpis stanovený, počet vydaní x cena za jeden výtlačok periodiká. Predplatiteľské obdobie väčšinou určuje vydavateľ periodika. Môže byť najčastejšie štvrťročné, polročné alebo ročné.

          3. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

3.1 Aby bola záväzná objednávka prijatá, predplatiteľ je povinný uviesť tieto údaje:

Ak je predplatiteľ súkromná osoba, musí uviesť: meno a priezvisko, tel. kontakt , e-mail kontakt, presnú adresu pre doručenia, a to buď: ulicu a popisné číslo alebo P.O.Box + číslo , PSČ + mesto, názov periodiká, počet ks, predplatiteľské obdobie, spôsob platby a formu úhrady za službu .

Pokiaľ je predplatiteľom právnická a fyzická osoba, musí uviesť: meno objednávateľa, presný a úplný názov organizácie, identifikačné daňové údaje , tel. kontakt, e-mail kontakt, presná a úplná fakturačná adresa, adresa doručovania ( v prípade, že je iná ako fakturačná ), názov periodiká, počet ks, predplatiteľské obdobie, spôsob platby, forma úhrady za službu.

3.2. V prípade, že sa adresa doručovania nezhoduje s bydliskom alebo sídlom predplatiteľa, predplatiteľ o tejto skutočnosti písomne, telefonicky alebo mailom informuje poskytovateľa. Ak o tom predplatiteľ požiada, môže mu byť poslaný tzv. darovací certifikát, avšak len v prípade, že zaplatil predplatné pre druhú osobu ako darované predplatné .

3.3. Predplatiteľ si môže vybranú periodickú tlač objednať jedným z týchto spôsobov:

Online prostredníctvom stránky www.distribuciacasopisov.sk, v sekcii nazvanej „produkty“

 • Elektronicky, a to písomne cez e-mailovú adresu casopisy@ares.sk.
 • Písomne zaslaním poštou na adresu spoločnosti ARES, spol. s r.o.
 • Telefonicky na telefónnom čísle 0800141911, alebo 02/48204511 v čase od 8,00 hod. do 16,30 hod.

3.4. Ak predplatiteľ uviedol pri objednaní svoju e-mailovú adresu, spoločnosť ARES, spol. s r.o. sa zaväzuje po prijatí záväznej objednávky oboznámiť predplatiteľa o podmienkach predplatného, a to o výške predplatného, názve periodika, predplatiteľskom období (prvé a posledné číslo a počet vydaní), a údajoch ako variabilný symbol a číslo účtu príjemcu. Okrem najneskôr do 3 dní odo dňa prijatia záväznej objednávky, spoločnosť ARES, spol. s r.o. pošle predplatiteľovi aj doklady k úhrade podľa zvoleného spôsobu úhrady.

3.5. Dňom prijatia úhrady za predplatné vzniká právny a obchodný vzťah medzi spoločnosťou ARES, spol. s r.o. a predplatiteľom.

3.6. Spoločnosť ARES, spol. s r.o. sa zaväzuje službu predplatného začať poskytovať predplatiteľovi odo dňa prijatia záväznej objednávky a následnej úhrade za dané predplatné .

3.7.  Ak vám pri spracovaní objednávky predplatného nie je niečo jasné, kontaktuje spoločnosť ARES, spol. s r.o. predplatiteľa na kontaktoch uvedených v objednávke.

 1. Platobné podmienky 

4.1. Predplatiteľ môže uhradiť svoje predplatné týmito spôsobmi:

– poštovým peňažným poukazom na účet

– daňovým dokladom, tj. faktúrou

– outline platbou

4.2. Platba poštovýmpeňažným poukazom na účet. Na základe údajov uvedených v objednávke, vystaví spoločnosť ARES, spol. s r.o. predplatiteľovi peňažný poukaz na účet. Poskytovateľ tento poukaz následne pošle predplatiteľovi prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. a kuriérskej služby GLS ,  na adresu, ktorú uviedol v objednávke. Údaje na úhradu mu pošle aj na e-mailový kontakt, tiež uvedený v objednávke. Platba je tak možná buď na pošte alebo internet bankingom.

4.3. Platba Daňovým dokladom – faktúrou. Spoločnosť ARES, spol. s r.o. vystaví predplatiteľovi na základe údajov a požiadavky v objednávke predplatného faktúru. Tú následne pošle predplatiteľovi prostredníctvom  Slovenskej pošty a.s. a kuriérskej služby GLS alebo emailom na adresu uvedenú v objednávke a tiež aj na e-mailovú adresu predplatiteľa. Platba je možná vkladom v hotovosti v banke príjemcu spoločnosti ARES, spol. s r.o. alebo bankovým prevodom

4.4.  Platba online prostredníctvom stránky spoločnosti:www.distribuciacasopisov.sk  a to nasledovne: Cez CardPay.Pri tomto spôsobe musí predplatiteľ zvoliť požadovanú ikonu, a tak bude presmerovaný na platobný portál banky. Tam zadá údaje zo svojej platobnej karty: číslo karty, dátum expirácie a CV kód. Ak bude platba potvrdená, predplatiteľ bude o jej úspešnom realizovaní informovaný.

4.5.  Ak by počas predplatiteľského obdobia nastali zmeny v predplatnom, napríklad zmena periodicity alebo zrušenie vydávania periodika vydavateľom, spoločnosť ARES, spol. s r.o. si vyhradzuje právo predplatiteľovi vyúčtovať vzniknutý rozdiel: preplatok alebo nedoplatok.

4.6.Ak nebolo predplatné uhradené pod správnym variabilným symbolom alebo na správne číslo účtu príjemcu alebo v danej lehote do 14 dní, spoločnosť nie je povinná začať zasielať periodiká až do dátumu napravenia a odstránenia danej chyby.

 1. Dodacie podmienky

5.1. Spoločnosť ARES, spol. s r.o. je povinná doručiť predplatiteľovi periodiká prostredníctvom doručovateľov Slovenskej pošty a.s. a kuriérskej služby GLS, a to najneskôr do štyroch pracovných dní odo dňa dodania vydavateľom a na adresu uvedenú v objednávke predplatného.

5.2. Doručovanie periodík sa začne, keď predplatiteľ uhradí predplatné. Začína sa prvým číslom vydaného periodika a zabezpečia ho doručovatelia Slovenskej pošty a.s. a kuriérskej služby GLS.

Ak vzniknú vydavateľovi prekážky alebo nie je doručenie možné z časových dôvodoch, spoločnosť ARES, spol. s r.o. si vyhradzuje právo prispôsobiť tento údaj.

                6. Reklamácia

6.1. Predmetom reklamácie môže byť dodanie zle polygraficky spracovaného výtlačku, dodanie poškodeného výtlačku a jeho prílohy spôsobené aj prepravou alebo nedodanie predplateného periodika.

6.2.  V prípade, že nie je výmena alebo dodanie reklamovaného periodika z akéhokoľvek dôvodu možné, spoločnosť ARES, spol. s r.o. o tom predplatiteľa informuje a predplatné mu bude predĺžené o počet oprávnene reklamovaných výtlačkov.

6.3.Predplatiteľ je povinný prípadné nedoručenie periodika nahlásiť okamžite po zistení , najneskôr však do dňa, kedy je vydané nasledujúce číslo periodika. Ak tak neurobí, spoločnosť ARES, spol. s r.o. bude považovať reklamáciu za neopodstatnenú.

6.4.Ak predplatiteľ v danej lehote oznámi reklamáciu a reklamácia bude uznaná za opodstatnenú, spoločnosť ARES, spol. s r.o. sa zaväzuje zabezpečiť nápravu do 7 pracovných dní a to objednaním a následným dodatočným doručením náhradného výtlačku.

6.5. V iných prípadoch sa bude konať na základe platných záväzných predpisov.

 1. Práva a povinnosti zúčastnených strán

7.1.Predplatiteľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu písomne alebo telefonicky informovať spoločnosť ARES, spol. s r.o. o akýchkoľvek zmenách v mene alebo názve adresáta doručovacej adresy alebo fakturačných údajov, predplatného.

7.2. Povinnosťou predplatiteľa je pri objednávke predplatného uviesť úplné požadované údaje uvedené v týchto Všeobecných podmienok. Je tiež povinný uhradiť celkovú čiastku predplatného riadne a v termíne.Povinnosťou predplatiteľa je tiež zabezpečiť doručovacie miesto, ktorým je poštová schránka, tak aby bola prispôsobená rozmerom periodika, mala by tiež byť uzamykateľná a riadne označená.V prípade, že chce predplatiteľ zrušiť predplatné periodika, má povinnosť to ohlásiť spoločnosti ARES, spol. s r.o.  písomnou formou , kedy uvedie úplné údaje podľa bodu 3.1. týchto Všeobecných podmienok a dátum ukončenia predplatného.

7.3. Spoločnosť ARES, spol. s r.o. je prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. a kuriérskej služby GLS a jej doručovateľov povinná zabezpečiť doručovanie periodika na predplatiteľom vopred určené miesto doručovania a to včas podľa bodu 5 týchto  Všeobecných obchodných podmienok.Spoločnosť je tiež povinná riešiť vzniknuté reklamácie podľa bodu 6. týchto Všeobecných podmienok a pracovať na ich odstránení.

 1. Ochrana osobných údajov

8.1.  Spoločnosť ARES, spol. s r.o. sa zaväzuje , že bude so všetkými osobnými údajmi predplatiteľov zaobchádzať v súlade so Zákonom č. 428/2002Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení jeho neskorších predpisov.

 1. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto Všeobecné podmienky platia pre všetkých predplatiteľov periodík spoločnosti ARES, spol. s r.o.. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto Všeobecných podmienkach podliehajú ustanoveniam Obchodného zákonníka.

9.2. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 15.5.2017